[COLOR=#000000][FONT=Helvetica][/FONT][/COLOR]
Saturday, 14 December 2019

เจ้าหนี้อย่าลืมตัว ประกาศใช้ มีผลวันนี้ ห้ามกวนใจลูกหนี้ เกินวันละครั้ง โทษทั้งจำ-ปรับ!!!

เจ้าหนี้อย่าลืมตัว ประกาศใช้ มีผลวันนี้ ห้ามกวนใจลูกหนี้ เกินวันละครั้ง โทษทั้งจำ-ปรับ!!!

จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงหนี้ อาศัยตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ โดยผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

.

โดยหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558 คือ หนี้สินเชื่อ, หนี้การพนัน ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, หนี้จากการค้า

ส่วนข้อห้ามทวงหนี้ เช่น ห้ามทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้, ห้ามระบุเรื่องทวงถามหนี้บนซองจดหมายและเอกสารที่ส่งถึงลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง, ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ, ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรืออายัดเงินเดือน

เวลาในการทวงหนี้ได้ใน จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. และ วันหยุดราชการ 08.00-18.00 น. ถ้าติดต่อเวลานี้ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด

ฝ่ายผู้ทวงหนี้ถ้าฝ่าฝืน คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นสามารถสั่งระงับได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท / หรือฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ